Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli Şoförlük, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Mübaşirlik ve Sözleşmeli Hizmetli Sözlü Sınav Sonuçları
  30.09.2023

  T.C.
  ANKARA BATI ADLÎ YARGI 
  İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  (SINAV KURULU)

   
  İLÂN

   
  ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ VE ŞOFÖR
  UNVANLARINDA SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 

   

         Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli ve E-32992892-7398/11083 sayılı yazısı ile sözleşmeli zabıt kâtipliği, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli şoför, sözleşmeli mübaşir, sözleşmeli hizmetli ünvanlarında yapılacak personel istihdamında Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 
         Ankara Batı Adliyesi için 30, Beypazarı Adliyesi için 4, Kızılcahamam Adliyesi için 2, Nallıhan Adliyesi için 2 sözleşmeli zabıt kâtibi, Ankara Batı Adliyesi için 15, Kahramankazan Adliyesi için 2, Kızılcahamam Adliyesi için 2 ve Nallıhan Adliyesi için 2 sözleşmeli mübaşir, Ankara Batı Adliyesi için  10 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, Kahramankazan Adliyesi için 1 ve Kızılcahamam Adliyesi için 1 sözleşmeli şoför, Ankara Batı Adliyesi için 7 Hizmetli, Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için 1 Hemşire  olmak üzere toplam 79 sözleşmeli personel istihdam edilmesi için Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni kapsamında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınavları tamanlanmış olup, sözleşmeli hemşirelik unvanı hariç diğer unvanlarına müracaat eden adaylar sınav sonuçlarına TC Kimlik numaraları ile aşağıda yer alan sorgulama alanı üzerinden ulaşabilirler. 
         Sözlü sınav sonucuna göre ASIL veya YEDEK olan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince 13/10/2023 günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri ya da en geç belirtilen tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka il Adalet Komisyonu Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla belgeler taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca belgelerin fiziksel suretlerini APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Mezkûr Yönetmelik hükmüne göre, kanuni bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların istihdamları yapılmayacaktır. 
         Sınav sonuçlarına Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Adalet Komisyonumuza itiraz edebilirsiniz.
         Bu ilan tebliğ mahiyetinde Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince adliyemiz internet sitesinden yayınlanmış olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI hususu ilan olunur. 30/09/2023

         İSTENİLEN BELGELER

         1) 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar)
   
         2) Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi, belge e-devletten temin edilmişse karekod doğrulamasının yapıldığına ilişkin şerhi içermesi gerekmektedir) (Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar)

         3) Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği) (Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği unvanı İçin)
   
         4) Askerlikle ilişiği olmadığını gösteren terhis belgesi veya e- devlet üzerinden alınacak güncel tarihli askerlik durum belgesi (Karekodla doğrulanabilir olacak şekilde) (Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar)
   
         5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (İndirmek İçin Tıklayınız) (koruma güvenlik görevlisi adayları hariç, asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) 

         6) Mal bildirim Formu (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) (İndirmek İçin Tıklayınız)

         7) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp biyometrik fotoğraf yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) (İndirmek İçin Tıklayınız

         8) Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) (İndirmek İçin Tıklayınız)

         9) Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) (İndirmek İçin Tıklayınız)
    
         10) Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar)
   
         11) 2 Adet – biyometrik fotoğraf (Güvenlik ve Soruşturma Formuna yapıştırılacak fotoğraf haricinde) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6X9 ebadlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.) (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar)

         12) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Arka ve Ön Yüzünü Gösteren Fotokopisi (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için)

         13) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu, 


         ÖNEMLİ !!!!! Sağlık Kurulu Raporunda adayın “görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek akıl hastalığı bulunmadığı, bedensel özrü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Bunların dışında ek olarak aşağıda yer alan branşlarda hastane tarafından adayın sağlık kontrolünün yapılması  ve belirtilen sağlık sorunlarının olmadığı hususları ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu hususun raporda gösterilmesi gerekmektedir.  

         a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak
         b) Nöroloji: Koruma ve Güvenlik görevlisi hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
         c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
         d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik görevlisi hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
   
         14) Tercih Beyanı

         - Zabıt Katibi Tercih Formu İçin Tıklayınız

         - Mübaşir Tercih Formu İçin Tıklayınız

         - Şoför Tercih Formu İçin Tıklayınız

   

         NOTLAR:
         1) Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir.

         2) Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; evrak asılları ya da e-devletten temin edilen karekod doğrulamalı diploma veya öğrenim belgesi, sertifika, transkript, terhis belgesi, askerlik durum belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin suretlerine Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir ya da karekod doğrulamalarının yapıldığına dair şerhi yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerde ıslak imzalı asıl nitelikteki belgeleri göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

         3) Evraklarını elden teslim edecek adaylar Ankara Batı Adliyesi 2. kat  Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise en geç 13 Ekim 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Oğuzlar Mah. Prof.Dr. Necmettin Erbakan Cad. No:52  Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2. kat Etimesgut/ANKARA adresine Posta (APS) yapmaları gerekmektedir.

         4) Ankara içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başka bir Komisyon ya da Başsavcılık aracı kılınmamalıdır.

         5) İstenilen Sınav evrakları ile ilgili sorular için;
             Telefon Numarası: 0312 246 40 00 (santral) Dahili: 4095-4217 nolu telefonlardan iletişime geçebileceklerdir.

   

         Sözlü Sınav Nihai Başarı Sonuçları İçin Tıklayınız 

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr