ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N

     Yargı çevremize bağlı, Ankara Batı 1. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda iki (2) asil üyenin ve iki (2) yedek üyenin üyelik süreleri 20/03/2016 tarihinde dolmuş olması ve bir (1) asil üyenin üyelik süresinin 20/04/2016 tarihinde dolacak olması nedeniyle, Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca Ankara Batı 1. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kuruluna iki (2) asıl üye ve iki (2) yedek üye seçimi yapılacaktır.

     ÜYELERİ SEÇECEK MERCİ  : Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
     BAŞVURU TARİHİ             : 28/03/2016
     SON BAŞVURU TARİHİ      : 08/04/2016

 

     İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

     1- Türk vatandaşı olmak.
     2- 35 yaşını doldurmuş olmak.
     3- Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarda ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.
     4- Kişilik nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.
     5- Herhangi bir partinin merkez, il veya ilçe teşkilatında görevli bulunmamak.
     6- Kamu haklarından kısıtlı bulunmamak.
     7- Askerliğini yapmış veya erteli bulunmak.
     8- Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
     9- Ceza İnfaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olmamak.
  10- Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar gören olmamak.
  11- Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmamak.
  12- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

 

 

     BAŞVURANLARDA İSTENECEK BELGELER:
     1- Başvuru dilekçesi.
     2- Diploma örneği.
     3- Nüfus cüzdanı örneği.
     4- Adli Sicil Kaydı
     5- Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında yada özel sektörde en az 10 yıl çalıştığına dair belge.
     6- Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmadığına dair dilekçe.
     7- İzleme kurullarına seçilemeyecek olanların vasıflarını taşımadığına dair dilekçe.

 

 

ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
DUYRULUR.

 

 

                                                                                                                                    Şenel ALTINAY
                                                                                                                   Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←