ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
ANKARA BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2017 YILI UZLAŞTIRMACI BAŞVURU İLANI

     Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince uzlaştırmacı olarak görev yapmak isteyenlerin 2016 yılı 1-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

     Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabileceği,

     Yönetmeliğin 15/5-6 maddesi gereğince başvuruların değerlendirilerek şartların taşınmaması ya da eksik belgeyle müracaat halinde taleplerin reddine karar verileceği,

     Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince, talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan liste Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılarak, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının internet adresinde ilân edileceği,

 

     Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıların görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

     b) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak,

     c) Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

     ç ) Baroya kayıtlı avukat olmamak,

     d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

     e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak.

 

     BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER;

     İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi ile birlikte

     a) Nüfus cüzdanı örneği,

     b) T.C. kimlik numarası,

     c) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

     ç) Adlî sicil kaydı,

     d) İki adet vesikalık fotoğraf,

     e) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,

     f) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri

     g) 4 yıllık yükseköğrenimde görülen ders ve notları belirten transkript

 

     Listede yer alan uzlaştırmacının;

     a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

     b) Bu Yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

     c) Listeden çıkarılmayı talep etmesi,

     ç) Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,

     d) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması,
durumunda listeden çıkarılır.

 


                                                                                                              Şaban YILMAZ
                                                                                                         Cumhuriyet Başsavcısı

 

 

 

Başvuruların Zabıt Katibi Esra DEMİR ve Nebiha ÇELİK'e yapılması
İletişim: 312-246 40 00 (4366-4313) / Ankara Batı Adliyesi, 3. Kat 314 nolu oda

 

EK:        Başvuru Dilekçesi Örneği

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←